Ogólne Warunki Sprzedaży

Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:
- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące. Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe (producenci, eksporterzy...) lub prośby o specjalne produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.

ZAMÓWIENIA I OFERTY:

Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich wpływania.
Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach odmienne klauzule są nieważne.
Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta nabiera mocy, z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w jednej dostawie.
Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza treść pisemnej umowy.
Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę, upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy, bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez możliwości odwołania się klienta.
W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego, zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień będących w realizacji, lub żądania dodatkowych gwarancji. DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów. Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.

CENY:

Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze zmianami warunków ekonomicznych.
Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie realizacji. Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu ekspresowego.

PŁATNOŚCI:

Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia transakcji.
Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed ustalonym terminem. Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie z wartością z miesiąca następnego.
W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami, kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są wystawione przez nas korekty faktur.

CZAS REALIZACJI:

Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie. W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją i transportem. Każde opóźnienie spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą. Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia dostawy.

EKSPEDYCJA:

Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów bezpośrednio na inwestycje. W przypadku dostaw poza Polskę, opłaty za transport i opakowanie leżą po stronie kupującego. Ponieważ to przewoźnik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie towaru, klienci, w przypadku opóźnień, braków w dostawie, uszkodzeń produktu lub innych sytuacji spornych, zobowiązani są do podejmowania standardowych działań wobec przewoźnika: należy przy dostawie dokładnie opisać zastrzeżenia na papierowym lub elektronicznym dowodzie dostawy ORAZ wysłać je listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w ciągu 72 godzin. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana na nasz adres.

REKLAMACJE:

Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu ośmiu dni od daty odbioru towaru. Niekompletność dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą do nieprzyjęcia całości.

ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:

Producent zachowuje własność sprzedanego towaru aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i pobocznych.
Brak zapłaty jakiejkolwiek części należności może spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie, od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie, w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i «EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za ewentualnie powstałe straty.

GWARANCJA:

Nasze gotowe do użytku produkty, z armaturą elektroniczną włącznie, objęte są 10-letnią gwarancją na wszystkie wady fabryczne. Nie dotyczy to pozostałych urządzeń i akcesoriów elektrycznych (jak np. suszarki), które objęte są 3-letnią gwarancją, rozpoczynającą swój bieg począwszy od daty zakupu potwierdzonej pieczątką dystrybutora lub fakturą, oraz produktów posiadających termin przydatności do użytku. Części zamienne z kolei objęte są gwarancją na okres 1 roku.
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu. Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych zakładów we Francji.
Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej «Produktu».
Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania w następujących przypadkach:
- instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z projektem,
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
- nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i konserwacji,
- działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np. piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny, itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne.
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w produkcie bez naszej zgody lub wykonane z części i / lub nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.
Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada.
Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i nikiel są wyłączone z gwarancji.
Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża trwania gwarancji.
Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad ukrytych.

CZĘŚCI ZAMIENNE:

Części zamienne i mechanizmy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszych produktów są przechowywane na stanach magazynowych przez taki sam okres jak czas trwania gwarancji. Lista części zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych katalogów.

ZWROTY:

Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim opakowaniu.
Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do stanu pierwotnego.
Zwrot produktów jest wykluczony w następujących przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej jednego roku, produkty z terminem przydatności do użycia.
W przypadku wysyłki do firmy DELABIE produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie zostaną odesłane do klienta.

Tabela odpisów ryczałtowych:
- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
- Zwrot towaru bez naszej uprzedniej zgody: dodatkowe potrącenie 5% wartości towaru, jednak nie mniej niż 200 zł.

* DELABIE S.A.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville Escarbotin - FRANCJA

CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:

Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem, za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru (na bazie kwasu solnego) oraz barwników.

FOTOGRAFIE I RYSUNKI:

Pozakontraktowe fotografie, rysunki i schematy są udostępniane na zasadzie dokumentacji i mogą być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach, stronie internetowej, które mogą być zmienione lub zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I WYKORZYSTYWANIE TREŚCI:

Zawartość (w tym, ale nie wyłącznie, informacje, teksty, grafiki, dane, obrazy, zdjęcia, wizualizacje, filmy i ścieżki dźwiękowe oraz formy tych wszystkich elementów i naszych katalogów, stron internetowych...) jest chroniona na podstawie praw autorskich i/lub innych praw własności intelektualnej. Treści są wyłączną własnością ich wydawców.  Jakiekolwiek kopiowanie, powielanie, wykorzystywanie, przystosowanie do innego użytku niż było przeznaczone, zmiana, modyfikacja, tłumaczenie, rozpowszechnianie w jakikolwiek sposób, w całości lub części, treści, które należą do DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawa firmie DELABIE Sp. z o. o. jest nielegalne z wyjątkiem praw
ograniczających nadanych poniżej i/lub kopiowanie do celów prywatnych, do wyłącznego wykorzystania kopiującego. Treści prezentowane w naszych narzędziach komunikacyjnych i handlowych mogą ulec zmianie bez powiadomienia i są dostarczane bez jakiejkolwiek gwarancji, wyraźnej lub dorozumianej, i nie mogą stanowić podstawy do jakichkolwiek praw do odszkodowania. Chronione treści mogą być identyfikowane za pomocą następujących symboli praw autorskich: © lub „Wszelkie prawa zastrzeżone”.

Nazwy i loga pojawiające się w naszych katalogach i na stronach internetowych są zarejestrowanymi znakami towarowymi. Te charakterystyczne znaki są wyłączną własnością DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich, które nadały prawo firmie DELABIE Sp. z o. o. Jakiekolwiek użycie, powielanie w całości lub części lub podrabianie tych znaków jest zabronione bez uprzedniej wyraźnej zgody DELABIE Sp. z o. o.
Podrabianie i zmiana treści lub ich wykorzystanie do celów innych niż zatwierdzone stanowi naruszenie prawa własności DELABIE Sp. z o. o. lub osób trzecich. W ramach następujących ograniczeń DELABIE Sp. z o. o. przyznaje prawo do pobierania i rozpowszechniania treści:
- gdy istnieje funkcja pobrania
- do celów niekomercyjnych
- w dobrej wierze
- utrzymując w stanie nienaruszonym prawa własności i datę wydania lub publikacji, która widnieje na treściach, jeśli takie informacje są podane. Prawo to nie powinno być w żaden sposób interpretowane jako przyznanie licencji, w szczególności do marek lub praw autorskich do wspomnianej zawartości.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), DELABIE dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum zbieranie danych osobowych, ich  przechowywanie w czasie oraz aby zapewnić ich ochronę.
DELABIE przetwarza te dane wyłącznie do własnego użytku w celach informacyjnych i sprzedażowych swoich produktów.
W żadnym wypadku nie są one przekazywane osobom trzecim.
Prawo dostępu, do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych jest możliwe na prosty wniosek do inspektora ochrony danych (IOD) DELABIE przez e-mail (dpo@delabie.fr) lub podpisanym listem wraz z kopią dokumentu tożsamości na następujący adres: DELABIE Sp. z o. o. – ul. Chałubińskiego 8, 00-613 – WARSZAWA - Polska.
W ramach poprawy naszych usług, niektóre rozmowy telefoniczne mogą być nagrywane w celach szkoleniowych. Nagrania te nie są zachowywane i są systematycznie niszczone maksymalnie w ciągu 48 godzin.

WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:

W większości krajów świata firma DELABIE zawarła umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtowniami. W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony. Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.

JURYSDYKCJA:

Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzania sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności. Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.