Informacje prawne

Niniejsza strona internetowa jest własnością DELABIE, Uproszczonej Spółki Akcyjnej (fr.: SAS) o kapitale 999 600 Euro, kod APE 2814Z, której siedziba znajduje się pod adresem: 18, rue du Maréchal Foch - 80130 FRIVILLE, zarejestrowanej w R.C.S. AMIENS pod numerem B 615 680 089.
Dostęp do strony internetowej delabie.pl oraz używanie zawartości podlegają warunkom określonym poniżej. Dostęp do strony i nawigowanie po niej stanowi bezwarunkową akceptację tych warunków.
Warunki użytkowania mogą być zmienione w każdej chwili. Zmiany te są zaakceptowane przez użytkowników od momentu pojawienia się na stronie.

1) PRAWA AUTORSKIE

Wszystkie elementy zawarte na stronie internetowej delabie.pl (programy, teksty, zdjęcia animowane lub nie, dźwięk, know-how, i każdy typ danych) są chronione przez Prawo Własności Intelektualnej.
Jakiekolwiek przedstawienie i/lub powielanie strony internetowej delabie.pl, całkowite lub częściowe w jakikolwiek sposób, bez wyraźnej zgody firmy DELABIE jest zabronione i stanowi naruszenie sankcjonowane przez artykuły L.335-2 i przez Prawo Własności Intelektualnej. Te same zasady dotyczą baz danych na stronie internetowej delabie.pl, które są chronione przepisami ustawy z 1 lipca 1998 i ich transpozycję odnajdujemy w Prawie własności intelektualnej europejskiej dyrektywy z 11 marca 1996 dotyczącej ochrony prawnej baz danych.
Marki i logo pojawiające się na stronie internetowej delabie.pl są własnością DELABIE lub osób trzecich. Każdy użytek, powielanie całkowite lub częściowe marek i/lub logo są zabronione według przepisu L.713-2 Prawa własności intelektualnej, za wyjątkiem wcześniejszej, wyraźnej zgody firmy DELABIE.

2) OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych (RODO), DELABIE dokłada wszelkich starań, aby ograniczyć do minimum zbieranie danych osobowych, ich przechowywanie w czasie oraz aby zapewnić ich ochronę. DELABIE przetwarza te dane wyłącznie do własnego użytku w celach informacyjnych i sprzedażowych swoich produktów. W żadnym wypadku nie są one przekazywane osobom trzecim. Prawo dostępu, do sprostowania, usunięcia i sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do ograniczenia przetwarzania i przenoszenia Państwa danych osobowych jest możliwe na prosty wniosek do inspektora ochrony danych (IOD) DELABIE przez e-mail (dpo@delabie.fr) lub podpisanym listem wraz z kopią dokumentu tożsamości na następujący adres: DELABIE Sp. z o. o. – ul. Chałubińskiego 8, 00-613 – WARSZAWA - Polska.
Użytkownik jest informowany, że podczas jego wizyt na stronie internetowej delabie.pl może być realizowany mechanizm monitorowania nawigacji.
Informacje dotyczące użytkownika są przeznaczone dla firmy DELABIE, która zaangażuje wszystkie środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poufności danych osobowych w ten sposób zdobytych.

3) ZAWARTOŚĆ STRONY

Informacje znajdujące się na stronie internetowej delabie.pl mają charakter pozakontraktowy.
DELABIE będzie się starało utrzymywać stroną aktualną; jednak nie może zagwarantować dokładności, kompletności, aktualności informacji dostępnych na swojej stronie internetowej, ani zgodności takich informacji z użyciem, którego internauta chce dokonać.
W rezultacie, użytkownik zgadza się na wykorzystanie tych informacji na własną odpowiedzialność.
Strona internetowa delabie.pl nie jest stroną e-commerce: zawartych w niej informacji nie należy traktować jako oferty kupna lub sprzedaży. Wszystkie produkty, procesy i programy przedstawione w ramach strony internetowej delabie.pl nie mogą być oferowane w każdym kraju.

4) TECHNICZNE FUNKCJONOWANIE STRONY DELABIE.PL

Strona internetowa DELABIE jest w normalnych warunkach dostępna 24 h/24 h i 7 dni/7.
W przypadku siły wyższej, trudności informatycznych, trudności związanych ze strukturą sieci telekomunikacyjnej lub trudności technicznych, ze względu na interwencję, choć lista nie jest wyczerpująca, dostęp do całości lub części strony może być zawieszony lub zamknięty w drodze zwykłej decyzji firmy DELABIE. Dla celów konserwacji i/lub w wyniku innych decyzji firmy DELABIE, dostęp do strony internetowej może zostać przerwany. Strona internetowa może ulec modyfikacjom i zmianom bez żadnego powiadomienia. Odwiedzający stronę delabie.pl przyznaje posiadać kompetencje i niezbędne środki do dostępu i korzystania z tej witryny. Przyznaje, że sprawdził, że konfiguracja informatyczna, której używa nie zawiera żadnych wirusów i jest w idealnym stanie funkcjonowania.
W żadnym wypadku firma DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za szkody bezpośrednie, pośrednie lub szczególne, wynikające z korzystania z portalu internetowego delabie.pl lub innych witryn z nią związanych, w szczególności, wszelkie straty finansowe, handlowe, utrata programów lub danych w systemie informatycznym użytkownika.
DELABIE prosi o informację za pośrednictwem formularza kontaktowego w przypadku zapytań, zaniechań, błędów lub poprawek.

5) LINKI DO INNYCH STRON

Strona internetowa delabie.pl może zawierać linki do innych stron internetowych, w szczególności do stron partnerów DELABIE. Ustanowienie tych linków musi być przedmiotem uprzedniego i wyraźnego zezwolenia. Istnienie takich linków nie oznacza żadnej kontroli lub zgody DELABIE na ich zawartość.
W rezultacie, DELABIE w żadnym przypadku nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za treść stron internetowych, do których użytkownicy delabie.pl będą mieli dostęp poprzez te linki.
Tworzenie jakichkolwiek linków do strony internetowej delabie.pl podlega uprzedniej i wyraźnej zgodzie DELABIE. Takie upoważnienie może zostać wycofane w dowolnym czasie przez DELABIE, bez konieczności uzasadnienia swojej decyzji o wycofaniu.

6) STOSOWANE PRAWO

Zawartość strony internetowej podlega prawu francuskiemu. Dotyczy to formy, jak i treści, a zawartość będzie oceniana przez właściwy, kompetentny sąd francuski. Zasady prawa kolizyjnego są całkowicie wyłączone na rzecz prawa francuskiego.

7) INFORMACJE OGÓLNE
PProjekt / opracowanie / grafika: Kassius
Konserwacja / obsługa strony: Codéin
Hosting strony: Codéin
Zdjęcia: Pascal SPAETH (grisline.com)
Redakcja i publikacja: Bertrand MARGOT